utrecht.allesduurzaam.nl

Duurzame energie wordt en maakt uw bedrijf opgewekt

Duurzame, groene energie, hoe meer hoe beter...

Energie, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar de productie van elektriciteit en warmte vraagt veel van de natuurlijke bronnen van de aarde. In Nederland worden warmte en elektriciteit voornamelijk opgewekt door het verbranden van aardgas. Daarnaast worden aardolie en steenkool gebruikt. De voorraden van aardgas, aardolie en steenkolen raken in de loop van deze eeuw uitgeput. En dat terwijl de vraag naar energie wereldwijd en ook in ons land zal blijven toenemen. Met de stijging van de productie en consumptie van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke stoffen toenemen. Hiermee wordt het broeikaseffect verder versterkt en zullen lucht-, water- en bodemkwaliteit verder aangetast worden. Kortom, het is zaak in te zetten op een duurzame energiehuishouding. Energie uit bronnen die nooit opraken en die niet of nauwelijks nadelig zijn voor het leefmilieu: windenergie, zonne-energie, bio-gasenergie, waterkracht, energie uit omgevingswarmte (aarde en bodem) en getijdenenergie uit zee. In Duitsland is door de inspanningen van Herman Scheer het aandeel zonne-energie in 7 jaar gestegen tot 20% van het totale energiegebruik. Er zijn in de duurzame ernergie industrie meer dan 250.000 nieuwe banen geschapen...

Nadelen van fossiele energiebronnen

Energiebronnen die op kunnen raken, omdat ze in beperkte mate aanwezig zijn, zijn geen duurzame energiebronnen. Voorbeelden zijn aardgas, aardolie en steenkool. Wat de zon in miljoenen jaren aan energie heeft opgeslagen via planten wordt er in anderhalve eeuw doorheen gejaagd. In Nederland worden warmte en elektriciteit voornamelijk opgewekt door het verbranden van aardgas. Hierbij, net als bij steenkool en aardolie komt het broeikasgas CO2 vrij, dat mede leidt tot verhoging van de aarde-temperatuur en tot onvoorspelbare  klimaatveranderingen.

Voor wie meer wil weten

De Nederlandse overheid streeft naar een aandeel duurzame energie van 20% in 2020, onlangs naar beneden bijgesteld tot slechts 14%. Voor elektriciteit gold dat in 2010 9% duurzaam moest zijn opgewekt. Dat streven is niet gehaald. Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening wordt de zogenaamde Trias Energetica gehanteerd. Deze geldt niet alleen voor het landelijke energiebeleid maar is ook persoonlijk te gebruiken. De Trias Energetica kent, in volgorde van belang, de volgende stappen:

1. Beperk de behoefte aan energie

2. Pas zoveel mogelijk duurzame energie toe

3. Ga efficiënt om met fossiele brandstoffen

Voor bedrijven ligt de toekomst ander andere in het afnemen dan wel opwekken van duurzame energie.

Kijk naar een filmpje over een totaal duurzaam gerenoveerd pand waar een kantoor in gevestigd is.

Links

- www.duurzame-energie.nl

- rijksoverheid