utrecht.allesduurzaam.nl

Hoe groen is groen gas?

Adressen voor groen gas op Allesduurzaam.nl

De productie van groen gas

groen gasGroen gas biedt mooie kansen voor de economie en oplossing van het klimaatprobleem. Er is echter nog weinig aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van de  productie van groen gas. Het gevaar bestaat dat, net als bij biobrandstoffen voor het verkeer,  eerst een hype wordt gecreëerd en de overheid vervolgens investeringen stimuleert die bij nader inzien onvoldoende duurzaam en kostenefficiënt zijn. In het rapport is een lijst opgenomen met goede en foute grondstoffen voor de productie van groen gas. Goed zijn gft-afval of zuiveringsslib van rioolwater, slecht zijn landbouwgewassen of reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Verstrek alleen subsidie voor duurzame energieproductie (SDE) als het gas voldoet aan duurzaamheidseisen’, zegt Ron Wit van Natuur & Milieu.

Wanneer is groen gas echt groen?

Gas is pas groen als de gebruikte biomassa gegarandeerd tot klimaatwinst leidt én niet concurreert met de voedselproductie voor mens en dier. Het rapport van Natuur & Milieu concludeert dat sommige vormen van groen gas inderdaad niet duurzaam zijn, waardoor het klimaateffect negatief kan uitpakken. Zo kan maïs beter voor voedsel of veevoer worden ingezet dan voor de productie van biogas, maar ook veel reststromen uit de voedselverwerkende industrie kunnen beter als veevoer worden gebruikt. Andere reststromen,  zoals GFT-afval, kunnen wel duurzaam worden vergist voor de productie van groen gas.

Stel duurzaamheidseisen aan alle bio-energie

Ron Wit, hoofd klimaat en energie, Natuur & Milieu: “De invoering van duurzaamheidseisen is niet alleen hard nodig om de duurzaamheid van biomassa zoals groen gas te garanderen, maar ook om bedrijven investeringszekerheid te bieden". Want zodra de samenleving en de politiek op basis van nieuwe inzichten straks alsnog op de rem trappen, hebben de bedrijven die in groen gas hebben geïnvesteerd een flink probleem. De Tweede Kamer vergadert op 19 mei 2011 over het beleid voor hernieuwbare energie in Nederland.

Bron: Natuur en Milieu