utrecht.allesduurzaam.nl

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd, staat voor een bedrijfsvoering die verder gaat dat de stricte wet en regelgeving. Het bedrijf daagt naar vermogen bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen en druk op het milieu, voortkomend uit de bedrijfsprocessen.

Duurzaam ondernemen loont!

  • Kostenbesparing door bijvoorbeeld energie te besparen.
  • Kostenbesparing door zorgvuldig grondstoffengebruik.
  • Met innovatieve duurzame producten nieuwe markten aanboren.
  • Betere publiciteit door een beter imago.
  • Een schonere werkomgeving en betere voorzieningen in de buurt.
  • Een gezonder werkklimaat.

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Een handleiding waar u aan denken kunt om te komen tot duurzaam ondernemen in uw bedrijf

Bedrijfsinterne milieuzorg

Dit is een systeem om de milieuprestaties van de bedrijfsvoering continu te verbeteren.

Milieukeur voor producten

Het Milieukeur op producten betekent dat deze aanmerkelijk minder milieubelastend zijn dan soortgelijke andere producten. Een keurmerk geeft consumenten de zekerheid dat een onafhankelijke partij heeft vastgesteld dat een product of een dienst voldoet aan criteria die voorafgaand aan de beoordeling zijn vastgesteld voor dat product. De Raad voor Accreditatie (RvA) keurt milieukeurmerken.

 

Afvalpreventie

Afvalpreventie richt zich op het voorkomen of beperken dat afvalstof of emissie (uitstoot van schadelijke stoffen) ontstaan. Dit leidt in productieprocessen vaak tot besparing van grondstoffen en energie, en dat leidt bijvoorbeeld weer tot minder vervuiling en CO2-uitstoot. Ook kan het bijdragen aan efficiëntere productie, met als gevolg lagere productiekosten en betere arbeidsomstandigheden. AgentschapNL en InfoMil bieden meer informatie over afvalpreventie.

 

Productgerichte milieuzorg (pmz)

Productgerichte milieuzorg is een systeem om de milieuaspecten van producten in de gaten te houden. Binnen zo'n systeem praat een bedrijf bijvoorbeeld met leveranciers en afnemers over de milieu-aspecten van grondstoffen, half- en eindproducten en het afval dat die producten veroorzaken. De zogenaamde ketenpartners (bedrijven die deel uitmaken van dezelfde productieketen) maken afspraken over milieumaatregelen en productverbetering. Lees meer over productgerichte milieuzorg op de website van AgentschapNL

 

Milieugerichte productontwikkeling

Milieugerichte productontwikkeling betekent (her)ontwikkelen van een product met oog op het milieu, van grondstofwinning tot eindproduct.

 

Duurzaam inkopen

Lees meer hierover in het dossier Duurzaam Inkopen op Vrom.nl.

 

Milieumeetinstrumenten

Milieu-meetinstrumenten zijn instrumenten waarmee bedrijven de milieuprestaties of de milieugevolgen van hun producten in kaart kunnen brengen. Deze instrumenten meten kortom het milieueffect van producten. Twee milieu-meetinstrumenten: 

  • De Levenscyclusanalyse (LCA) is een internationaal geaccepteerde methode om de milieubelasting van alle levensfasen van een product, proces, dienst of materiaal nauwkeurig in kaart te brengen en te beoordelen. Lees meer over milieumeetinstrumenten op de website van het RIVM.
  • De eco-indicator herleidt de resultaten van een LCA tot één getal.

 Meer informatie over duurzaam ondernemen