utrecht.allesduurzaam.nl

Duurzaam Inkopen- Programma van de Overheid

De rijksoverheid wil samen met de medeoverheden de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen. Jaarlijks besteden de gezamenlijke overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) meer dan 40 miljard euro aan de inkoop van goederen, werken en diensten. Door als overheden duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls.

De overheden hebben zichzelf duidelijke doelen gesteld: de rijksoverheid koopt sinds 2010 100 procent duurzaam in. De gemeenten streven naar 100 procent in 2015. Provincies en waterschappen kopen minimaal 50 procent in vanaf  2010 en zijn in gesprek over verhoging.

 

Hoe wordt hier invulling aan gegeven?

Onder leiding van het ministerie van VROM stellen de gezamenlijke overheden duurzaamheidcriteria vast. De overheden zoeken de koplopers in de duurzaamheidmarkt. Er komen duurzaamheidcriteria voor alle productgroepen die de overheid inkoopt: van kantoormeubelen en energie tot wegen en kantoorgebouwen. Per productgroep worden eisen opgesteld voor milieu- en sociale aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten kunt u denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten.

 

Duurzaam inkopen via Allesduurzaam.nl

De bedrijven kunnen in hun profiel op Allesduurzaam.nl aangeven voor welke productgroepen, die door Agenstchap.nl zijn opgesteld, zij voldoen aan de criteria. Zo kunnen overheden en bedrijven onderling op Allesduurzaam.nl precies zien welke bedrijven in aanmerking komen voor duurzaam inkopen.

Bedrijven die voldoen aan de  criteria worden met dit logo aangemerkt.       marktplaats_duurzaam_inkopen.jpg